Verslag Algemene ledenvergadering 03 oktober 2019

Verslag Algemene ledenvergadering 03 oktober 2019

Henk Becks
08 oktober 2019

Notulen Algemene Leden Vergadering op 3 oktober 2019 te Vught.

De Algemene ledenvergadering (ALV) wordt gehouden als onderdeel van de jaarlijkse reünie.

Aanwezig: Op de presentielijst hebben 30 VOPET-leden, incl. het bestuur, voor aanwezig getekend. Tevens aanwezig:  K. van Dinter, commandant 105 Gncie wb.

 1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering om 10.45 uur, heet iedereen van harte welkom en deelt mede dat het Mineurslied staande/gezeten zal worden gezongen in aanwezigheid van de RC en RA Regiment Genietroepen in de Prinsenzaal na de vergadering.

 1. Mededelingen:

De voorzitter heeft berichten van verhindering doorgekregen van de navolgende leden: Hr. de Bruijn, Hr. Witte, Hr. v.d. Berkmortel, Hr. Thomassen, Hr. v.d. Wal, Hr. Boers en de Hr. Ruigrok.
De voorzitter heeft de toegangsproblemen bij de poort besproken.
Er komen daarom besprekingen binnen het bestuur omtrent een andere locatie dan een Defensie-locatie.
De Herdenking in Dordrecht gaat in de toekomst altijd plaatsvinden op 10 mei behalve als deze datum in een weekend valt; dit omdat het personeel van de 105 Gncie wb vaak op uitzending/oefening is en zo al over minder vrije weekenden kan beschikken.
Er gaan besprekingen plaatsvinden met het Insula-college te Dordrecht omtrent de Herdenking van maandag 11 mei 2020. Eén van de klassen van dit college verzorgt de graven van de gevallen pontonniers en torpedisten; men wil hen dan ook bij de Herdenking gaan betrekken.
Een en ander zal worden besproken met de secretaresse van de burgemeester te Dordrecht. Tevens worden de 5 nieuwe leden, te weten de heren P. v.d. Burg, R. Paauwe, S. de Jonge,
J. Kolijn en J. Visser, welkom geheten onder algeheel applaus. Dankzij bijdragen van het Vfonds en het ministerie van Defensie is het mogelijk deze dag te organiseren. Onze hartelijke dank daarvoor.

 1. Goedkeuring notulen algemene ledenvergadering 2018:

Er zijn geen opmerkingen dan wel bijzonderheden omtrent deze notulen. Het verslag wordt door de voorzitter en secretaris alsnog ondertekend ondanks dat deze notulen door het vorige bestuur zijn opgesteld.
Deze notulen worden tevens door de leden aanvaard. 

 1. Jaarverslag secretaris:

Secretaris leest jaarverslag 2018 - 2019 voor. Er zijn geen vragen of opmerkingen.

 1. Niet op de agenda.
 1. Financieel verslag penningmeester:

De penningmeester verklaart het verslag aan de ledenvergadering. Het jaar 2018 is met een positief saldo afgesloten, te weten € 3182,67. Meer gegevens ziet u in het jaarverslag penningmeester.
Door extra inzet van de penningmeester en het tonen van ons beleid heeft de VOPET een speciale status bij het vfonds gekregen. De in 2018 ontvangen subsidies bedragen € 1500.- De begroting voor 2019 is sluitend en de penningmeester verwacht geen onverwachte extra uitgaven.
De penningmeester heeft € 200,- gereserveerd voor het lustrum van de VOPET en hetzelfde bedrag voor het lustrum van de duikers.
De voorzitter vindt dat in de begroting voor deze lustra een bedrag moet worden opgenomen van  € 1.000,- per lustrum; dit wordt akkoord bevonden door de leden.
 

 1.  Goedkeuring financieel verslag:

 De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren P. van Haaften en A.J.W. Strik, heeft steekproefsgewijs de kas gecontroleerd en geen opmerkingen geplaatst. De vragen aan de penningmeester zijn door hem afdoende beantwoord. Dhr. P. van Haaften verklaart dat de penningmeester de boekhouding goed op orde heeft en er geen opmerkingen zijn. Hij stelt de vergadering voor om het bestuur voor de boekhouding van 2018 décharge te verlenen. De vergadering geeft hieraan gehoor en verleent, bij acclamatie, het bestuur décharge.

 1.  Verkiezing kascontrolecommissie:

Dhr. A.J.W. Strik treedt af als kascontrolecommissielid.
De kascontrolecommissie voor controle over het boekjaar 2019 bestaat uit de heren P. van Haaften en A.M.H.A. Stalpers.
Dhr. H.J. Hoefnagel stelt zich als reserve kascontrolecommissielid beschikbaar. De voorzitter bedankt de genoemde heren voor hun inzet.

 1. Aftreden Bestuursleden:

Dit jaar zijn er géén aftredende bestuursleden. Het bestuur blijft zoals het is; de leden zijn hiermee akkoord.

 1. Verkiezing bestuursleden:

Dit jaar niet van toepassing.

 1.  Ingebrachte agendapunten:

Er zijn geen ingebrachte agendapunten.


       12.Rondvraag:

 - Er wordt door sommige leden ongenoegen geuit omtrent de toegangsproblematiek bij het betreden van Defensieterreinen.  Helaas ondervindt het bestuur dezelfde problemen. - Maj. K. van Dinter stelt voor om in de toekomst de reünie te houden in het Huis van het Regiment te Vught. Hij geeft ook aan dat hij binnenkort afscheid neemt als CC 105 Gncie wb en een nieuwe functie aanvaardt in Den Haag. Tevens maakt hij de leden duidelijk dat hij zich aanmeldt als VOPET-lid.

- De voorzitter deelt mee dat hij een voordracht heeft gehouden over de VOPET en de diploma-uitreiking, tijdens de Vierdaagse te Cuijk, maar tot op heden heeft dit nog geen nieuwe leden opgeleverd.

- De heer A. Stalpers benoemt het parkeerprobleem in Dordrecht tijdens de Herdenking.
De heer A. van Loon geeft aan dat er in het verre verleden ook al problemen waren.

- De voorzitter geeft aan dat de heer Snijders van de Essenhof te Dordrecht aangegeven heeft dat de Herdenking op maandag moeilijk in te plannen is; dit vanwege de vele uitvaarten (minstens 7).

- De heer de Haan vraagt om meer copy voor ons clubblad “De Pontonnier”. Vooral van leuke anekdotes tijdens de diensttijd. In het volgende clubblad komt een interview met een duiker en mevrouw Mann (nabestaande van een overleden pontonnier oorlog 1940-1945).

- De heer Hoefnagel vraagt waarom deze vergadering op donderdag gehouden is en niet, zoals gebruikelijk, op woensdag. De secretaris geeft hier uitleg over.

- De heer Aalberts vraagt waarom er zo’n onderscheid wordt gemaakt tussen Veteranen en dienstplichtig militairen wat hem ontzettend stoort. Wij hebben toch ook in de koude oorlog ons ding moeten doen.

De heer van Loon zegt hetzelfde te ervaren bij de onderzeedienst van de marine. Ook hier is de rancune groot. De voorzitter bevestigt, dat de huidige definitie van “veteraan” velen een doorn in het oog is. Bij menige vergadering van het Veteranenplatform en het GORKKL (Gemeenschappelijk overleg regimenten en korpsen koninklijke landmacht) is dit onderwerp van gesprek. Het ministerie van Defensie blijft vooralsnog vast houden aan de huidige formulering.

 1. Volgende algemene ledenvergadering:

De vergadering wordt voorgesteld om de volgende algemene ledenvergadering op woensdag
23 september 2020 te houden op een nader te bepalen locatie. De vergadering gaat hiermee akkoord.

 1. Sluiting ledenvergadering:

De voorzitter bedankt eenieder voor zijn inbreng en noemt met name de collegae bestuursleden waarna hij  eenieder een gezellige voortzetting van de reünie toewenst. Hij sluit om 11.35 uur de vergadering.